Regulamin sklepu internetowego covid19infusion.pl

Sklep internetowy covid19infusion.pl (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem http://www.covid19infusion.pl jest platformą prowadzoną przez Infusion.pl A.Banaszkiewicz Sp. Komandytowa (zwaną dalej Firmą) z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wojska Polskiego 27/35, NIP: 5252509289


§1 Zakres ważności regulaminu

Regulamin Sklepu obowiązuje zarówno Firmę jak i Klientów, w momencie zawarcia umowy kupna. Z uwagi na charakter oferowanego asortymentu Klientem może być tylko firma:
   - jednoosobowa działalność gospodarcza.
   - spółka cywilna,
   - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   - spółka akcyjna,
   - spółka jawna,
   - spółka partnerska,
   - spółka komandytowa,
   - spółka komandytowo-akcyjna.

§2 Umowa kupna

Przedstawienie asortymentu w Sklepie jest niezobowiązujące i niewiążące i nie przedstawia oferty w sensie Kodeksu Cywilnego. W Sklepie Klient składa ofertę umowy kupna. Wraz z odesłaniem zamówienia przez Klienta umowa kupna nie dochodzi jeszcze do skutku. Klient otrzymuje potwierdzenie drogą elektroniczną, iż Firma otrzymała zamówienie (tzw. potwierdzenie zamówienia). To potwierdzenie zamówienia nie jest jeszcze zawiązaniem umowy, lecz ma na celu poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Firmy.

Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie covid19infusion.pl jest podanie pełnych danych firmy wraz z NIP oraz oświadczenie o zakupie testu wyłącznie do profesjonalnego zastosowania.

Zawarcie umowy kupna następuje w momencie, gdy Firma przyjmie zamówienie Klienta, wysyłając zamówiony towar i potwierdzając to drugim e-mailem (potwierdzenie wysyłki). Umowa kupna zostaje zapisana w bazie danych Firmy, w celu realizacji zamówienia. Może ona zostać udostępniona Klientowi - oprócz potwierdzenia wysyłki drogą elektroniczną - jeżeli wykaże on szczególne zainteresowanie ponownym przekazaniem tej umowy. 

Firma zastrzega sobie prawo anulowania zamówień - również bez podania powodu. Umowa kupna zostaje zawarta wyłącznie w języku polskim.


§3 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1.Prawo zwrotu towaru

Zgodnie z art. 68, ust. 3l i 3m ustawy Prawo Farmaceutyczne, produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydawane w ramach wysyłkowej sprzedaży nie podlegają zwrotowi.
Przepis mówiący o niemożności zwrotów nie dotyczy wyrobu medycznego zwracanego do sklepu z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu. 

 

2. Konsekwencje unieważnienia umowy

Klient może zrezygnować z zamówienia do momentu, kiedy zamawiany towar nie opuścił magazynu Firmy, czyli nie został wydany kurierowi.

Zobowiązania dotyczące zwrotu płatności muszą zostać uregulowane przez Firmę w ciągu 14 dni od momentu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków wpłaconych przez Klienta następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu. 

  

§4 Gwarancja i odpowiedzialność

We wszystkich przypadkach wad towaru, w trakcie okresu gwarancji mają zastosowanie - po spełnieniu prawnie określonych wymagań - wszelkie ustawowe roszczenia dotyczące zwrotu, reklamacji, naprawy i wymiany towaru w całości lub części. Prawo do zmniejszenia bądź potrąceń należnej kwoty ma zastosowanie tylko wtedy, gdy roszczenia są prawomocne, niepodważalne lub zostały uznane przez Firmę w formie pisemnej. Termin przedawnienia w odniesieniu do ustawowych gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania towaru Klientowi. Jeśli dostarczone produkty wykazują oczywiste wady materiału lub produkcji, w tym także uszkodzenia powstałe w trakcie transportu, należy zwrócić się do serwisu klienta Firmy.

Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów jeżeli mają one wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje będą rozpatrywane przez Firmę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.


1. Zniszczenie w transporcie:

Należy dokładnie sprawdzić stan przesyłki przy kurierze. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń zewnętrznych przesyłki prosimy o spisanie protokołu szkody z kurierem i niezwłoczne przesłanie go na adres: sklep@covid19infusion.pl .Można odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki podając jako powód odmowy rodzaj uszkodzenia paczki. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej skontaktować się z firmą kurierską, protokół spisany następnego dnia mogą nie być honorowane przez firmy kurierskie przy zgłaszaniu reklamacji uszkodzeń w transporcie.


2. Zakupiony towar jest wadliwy:

Reklamując towar na podstawie gwarancji w sklepie covid19infusion.pl działamy jako pośrednik, który przekaże towar do producenta.

Aby dostarczyć nam reklamowany towar prosimy o skorzystanie z jednej z dwóch możliwości:

Odesłanie go na adres: sklep medyczny Infusion.pl, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice, 

Zgłoszenie się osobiście do naszego sklepu Infusion.pl, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.


3. Towar niezgodny z umową:

 

Można złożyć reklamację w trybie rękojmi. Czas powiadomienia kupującego o stanowisku Firmy w wypadku wybrania tego trybu wynosi 14 dni.

Bez względu na wybranie trybu reklamacji prosimy o zgłoszenie reklamacji drogą mailową na adres:  sklep@covid19infusion.pl i wpisanie w treści maila:

numeru zamówienia lub faktury

powód reklamacji oraz żądany sposób rozpatrzenia reklamacji

 

W ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zwrotnej udzielimy odpowiedzi:

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji natychmiast zamienimy go na nowy lub zwrócimy pieniądze.

W przypadku opinii negatywnej przekażemy pisemne, szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji

 

§5 Ceny i koszty przesyłki

Obowiązują ceny, które są aktualne w Sklepie w chwili zamówienia towaru i wskazane na stronie informacyjnej "Termin i koszty wysyłki". Okres trwania ograniczonych czasowo promocji jest podany w Sklepie. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (aktualnie 8% lub 23%). Powyższe warunki dotyczą jedynie przesyłek wysyłanych na terytorium Polski.


§6 Dostawa towaru

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

Firma dostarczy zamówiony towar na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Wysyłka towarów z magazynu covid19infusion.pl następuje zwykle do 3 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty za zamówienie. W dniu doręczenia paczki, Klient powinien otrzymać SMS od firmy kurierskiej informujący o zamiarze doręczenia, jeżeli wybrał dostawę kurierską DPD. Maksymalny czas doręczenia na podstawie regulaminów poszczególnych przewoźników to następny dzień roboczy od dnia nadania dla kuriera DPD oraz drugi dzień roboczy dla Paczkomatów.

W razie opóźnień dostawy Firma informuje Klienta niezwłocznie o przypuszczalnym czasie realizacji,  dopuszczając jednocześnie rezygnację z zamówienia.


§7 Metody płatności, termin płatności, zwłoka

Metody płatności możliwe do wyboru przy składaniu zamówienia to: płatności elektroniczne realizowane przez Paynow i Przelewy24, płatności kartami realizowane przez Przelewy24, przelew na polskie konto bankowe. W określonych przypadkach Firma zastrzega sobie prawo akceptacji jedynie niektórych metod płatności. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty.

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze: 

* Visa 
* Visa Electron 
* Mastercard 
* MasterCard Electronic 
* Maestro

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

Dane do przelewu na polskie konto bankowe: 

14 1140 2004 0000 3402 7361 5478

Infusion.pl A. Banaszkiewicz sp.j., Aleja Wojska Polskiego 27/35, 01-515 Warszawa


Za płatności szybkim przelewem i BLIK doliczana jest prowizja od płatności wynosząca 1% wartości towaru + VAT w przypadku operatora Paynow oraz 1,2% wartości towaru + VAT w przypadku operatora Przelewy24. Za płatność kartą płatniczą doliczana jest prowizja od płatności wynosząca 1,2% wartości towaru + VAT. Rozliczenia transakcji elektronicznych przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Paynow mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 r. wynosi 169.401.468 złotych.


§8 Ochrona danych osobowych

1. Informacje ogólne

1. Operatorem Serwisu www.covid19infusion.pl jest firma Infusion.pl A. Banaszkiewicz sp.j., z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Wojska Polskiego 27/35, NIP 5252509289, zwana dalej Firmą.

2. Ochrona danych osobowych Klienta, prywatności, a także przestrzeganie praw Klienta do stanowienia o gromadzeniu, przetwarzaniu i rozprzestrzenianiu danych osobowych to najwyższe priorytety Firmy.

3. Polityka ochrony danych osobowych jest zgodna z wymogami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego przepisy zaczęły być stosowane od 25 maja 2018 r.

4. Administratorem danych osobowych jest Agata Banaszkiewicz, ul. Aleja Wojska Polskiego 27/35, 01-515 Warszawa, 

5. Z Administratorem można skontaktować się:

a. pisemnie, na adres: ul. Aleja Wojska Polskiego 27/35, 01-515 Warszawa

b. na adres poczty elektronicznej: agata.banaszkiewicz@infusion.pl

6. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym, utrzymania konta Klienta w sklepie, wykonania przez Firmę wypełnienia obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, tj. w oparciu o art. 6.1.c. RODO.

8. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Klienta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest konieczność oferowania Klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych.

9. W związku z realizacją wyżej wymienionych celów Firma przetwarza lub będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: PESEL, NIP, oraz imię i nazwisko Klienta, wraz z którąkolwiek z następujących kategorii: adres, e-mail, numer telefonu, data i miejsce urodzenia, kod jednostki chorobowej. Firma uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od Klienta (np. za pośrednictwem formularza elektronicznego czy przesłanych Zleceń na zaopatrzenie w refundowane wyroby medyczne) lub z powszechnie dostępnych źródeł (np. CEIDG). Klient ma prawo do żądania od Firmy, w każdym momencie, dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Klient posiada także prawo, w granicach przepisów Ustawy, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. W wyniku takiego sprzeciwu Firma nie będzie mogła już przetwarzać danych osobowych Klienta, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów Klienta, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Zebrane dane osobowe Firma może udostępniać jej partnerom biznesowym (firmy kurierskie, realizatorzy płatności), usługobiorcom i innym podmiotom działającym na jej zlecenie (firmy obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także usługodawcy świadczący usługi w zakresie rozliczeń należności), organom właściwym dla publicznych świadczeń zdrowotnych (NFZ), windykatorom, zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której Klient jest stroną, lub na mocy której Firma świadczy usługi Klientowi.

11. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w punkcie 7. Firma w żadnym razie nie będzie wykorzystywać danych Klienta do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na sytuację prawną Klienta.

12. Klient nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na rzecz Klienta, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym.


2. Informacje w formularzach

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.

4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 

6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

3. Informacja o plikach cookies

Cookies to alfanumeryczne pliki tekstowe, które za pośrednictwem przeglądarki są przez Firmę przekazywane na dysk twardy komputera Użytkownika. Większość procesów handlu e-commerce byłaby bez tej techniki niemożliwa do realizacji. Dzięki cookies możliwe jest na przykład tworzenie wirtualnego koszyka zakupów. Po zalogowaniu się (loginem i hasłem) na stronie Sklepu, tworzona jest tak zwana sesja cookies, dzięki której Użytkownik jest identyfikowany w trakcie wizyty. Po wylogowaniu się ze sklepu dane sesji cookies są automatycznie usuwane. Podczas wizyty w Sklepie powstają także trwałe pliki cookies, które są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Dzięki temu system zapamiętuje zawartość koszyka w trakcie zakupów i w przypadku następnej wizyty na naszej stronie odtwarza je. Służy to także uniknięciu nadużyć takich jak tworzenie podwójnych kont. Dzięki cookies zapamiętywane są także wyniki wyszukiwania. Umożliwiają również zapamiętanie loginu i hasła Użytkownika, wpisywanych w pola rejestracji. Trwałe pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail albo adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego profilu aktywności Użytkownika. Użytkownik może dezaktywować zapisywanie plików cookies przy pomocy ustawień przeglądarki, ograniczyć je do określonych stron internetowych lub też zażądać powiadomień w przypadku wysyłania cookies. W każdym momencie można także usunąć pliki cookies z twardego dysku komputera. Należy jednak zwrócić uwagę, iż korzystanie z usług Sklepu może być częściowo lub całkowicie niemożliwe, jeśli niektóre z plików cookies będą zablokowane. Więcej informacji na temat ustawień plików cookies znaleźć można w tematach pomocy przeglądarki internetowej.


4. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

4. Strona Sklepu wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analiz internetowych Google Inc. („Google”). Google Analytics używa plików tekstowych cookies, zapisanych na twardym dysku komputera Użytkownika, do przeprowadzania analizy korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookies (w tym adres IP) dotyczące korzystania ze strony Sklepu wysyłane są na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i tam też zapisywane. Google używa tych danych do oceny sposobu korzystania z witryny, do tworzenia raportów dla operatorów witryn (dotyczących ruchu na stronie) oraz do świadczenia innych usług związanych z witrynami internetowymi. Google przekazuje te informacje także osobom trzecim, o ile jest to w zgodzie z obowiązującym prawem lub jeśli osoby trzecie opracowują te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie łączy adresu IP Użytkownika z innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Korzystając ze strony Sklepu, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych przez Google w opisany sposób i do wyżej wymienionych celów, zawsze w zakresie odpowiednim dla celu przetwarzania, w szczególności wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną, lub na mocy której świadczone są mu usługi.

5. W przypadku korzystania z narzędzi „Wiarygodne Opinie” (potransakcyjne ankietowanie użytkowników), Sklep powierza Opineo.pl adresy e-mail użytkowników w celu przeprowadzenia badania opinii użytkowników (badanie opinii publicznej) w przedmiocie przeprowadzonej pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem transakcji. W przypadku braku wypełnienia ankiety przez Użytkownika w terminie 14 dni od daty wysłania ankiety, przekazany adres e-mailowy Użytkownika jest trwale usuwany z bazy Opineo.pl. Sklep oświadcza, iż powyższe działanie jest zgodne ze wszelkimi wymogami przewidzianymi przez Ustawę, w szczególności w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników.

 

5. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.